Leave Your Message
01

Çaga awtoulag oturgyçlaryny öndürmek pudagynda öňdebaryjylyk

WELLDON çaga awtoulag oturgyçlaryny dizaýn etmekde, ösdürmekde we öndürmekde öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir. 2003-nji ýyldan bäri WELLDON çagalaryň dünýä boýunça syýahat etmegi üçin howpsuz we amatly gurşaw üpjün etmegi maksat edinýär. 21 ýyllyk tejribe bilen, WELLDON müşderileriň çaga awtoulag oturgyçlary üçin ýöriteleşdirilen talaplaryny ýerine ýetirip biler, şol bir wagtyň özünde hiline zyýan bermezden önümçilik kuwwatyny üpjün edip biler.

Biz bilen habarlaşyň
 • 2003-nji ýylda döredildi

 • 500+ işgär
 • 210+ Patentler
 • 40+ Önümler

Zawodymyzy, toparymyzy we täzeliklerimizi açmak

Önümçilik
01

Önümçilik

Kompaniýamyz, öndürijiligi we geçirijiligi üçin optimallaşdyrylan dört sany ýörite önümçilik liniýasyny ulanmak arkaly ýokary öndürijiligi üpjün edýär. Mundan başga-da, hünärmen gurnama işgärler toparymyz her bir awtoulag oturgyjynyň çagalar üçin iň gowy goragy üpjün edip biljekdigini kepillendirip, önümiň hilini üns bilen saklaýar.
 • 400-den gowrak işgär
 • Productionyllyk önümçilik 1,800,000 birlikden geçýär
 • 109,000 inedördül metrden gowrak meýdany
Gözleg we gözleg topary
02

Gözleg we gözleg topary

Gözleg we gözleg toparymyz, çagalaryň howpsuzlyk oturgyçlaryny ösdürmäge 20 ýyldan gowrak wagt sarp edip, innowasiýalaryň başynda durýar. Soňky ýyllarda akylly we elektroniki howpsuzlyk oturgyçlaryna ünsümiz uly meşhurlyk gazandy we sarp edijiler tarapyndan kabul edildi.
 • Professional gözleg we ösüş toparymyzda 20-den gowrak bagyşlanan agza
 • Çaga awtoulag oturgyçlaryny dizaýn etmekde we ösdürmekde 21 ýyldan gowrak tejribe
 • Çaga awtoulag oturgyçlarynyň 35-den gowrak modeli dizaýn edildi we işlenip düzüldi
WELLDON-dan önüm
03

Hil barlagy

Çagalar üçin awtoulag oturgyçlaryny öndürmek, dizaýn etmek we satmak boýunça ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri biziň toparymyz iň ýokary howpsuzlyk we rahatlyk standartlaryny üpjün etmek üçin öz tejribesini artdyrdy. Üstünlige ymtylmak, dünýädäki maşgalalara syýahat wagtynda rahatlyk bermek baradaky üýtgewsiz yhlasymyz bilen amala aşyrylýar.
 • Her 5000 birlikde COP heläkçilik synaglaryny geçiriň
 • Standartlaşdyrylan laboratoriýa gurmak üçin 300,000 dollardan gowrak maýa goýdy
 • 15-den gowrak hil barlag işgärini işe almak
Üýtgeşik özleşdirmegi haýyş ediň

By INvengo oem&odm

Tailored to your child safety seat needs, we provide OEM/ODM services and are committed to creating safe, comfortable and reliable seat products for you.

Get a quote

Safetyöriteleşdirilen howpsuzlyk oturgyjyny alyň

Çagaňyz üçin iň oňat howpsuzlyk kepilligini üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri döretmek üçin WELLDON bilen hyzmatdaşlyk ediň. Hususylaşdyrma zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak we çagaňyz üçin bilelikde has ygtybarly, has amatly ösüş tejribesini üpjün etmek üçin biziň bilen habarlaşyň.

01

Tassyklamaly


Hünärmenler toparymyz, zerurlyklaryňyza we özleşdirme talaplaryňyza düşünmek üçin siziň bilen jikme-jik habarlaşar.

02

Taslama we çözgüt
gowşurmak

Islegleriňize we talaplaryňyza esaslanyp, dizaýn toparymyz size ýöriteleşdirilen dizaýn çözgütleri bilen üpjün eder.

03

Nusga tassyklamasy


Köpçülikleýin önümçilikden öň bir nusga bereris we önümiň ähli jikme-jiklikleri siziň talaplaryňyza laýyk geler.

04

WELL üçin öňdebaryjy wagt
DON önümi

WELLDON-dan öndürilen önümler, adatça, 35-den 45 günüň içinde gutarmak üçin 35 gün talap edýär. Müşderilerimize her sargytyň öz wagtynda iberilmegini üpjün etmegi maksat edinýäris.

Çaga howpsuzlygy üçin oturgyçlaryň täze dünýäsini açyň

Çaganyň howpsuzlygy üçin oturgyç çözgütleri bilen üpjün etmek üçin açyş älemine giriň we dürli önümlerimizi tapyň.

şahadatnamalary

Her WELLDON önüminiň çagalar üçin iň ýokary goragy üpjün edýändigini we dünýäde ulanylmagyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk oturgyçlarymyz dürli howpsuzlyk synaglaryndan geçdi.

dfha
şahadatnamalar02ýet
şahadatnamalar03byc
şahadatnamalar04c3d
şahadatnamalar1jup

Global howpsuzlyk kepillendiriş gullugy

şahadatnamalar2hi8

Hytaý hökmany howpsuzlyk kepilnamasy

şahadatnamalar3417

Europeanewropa howpsuzlygy kepillendiriş gullugy

şahadatnamalar4y9u

Hytaý Awtoulag howpsuzlygyna gözegçilik gullugy

Innowasiýa goragy, geljegi gora

Ningbo Welldon Çaga we Çaga Howpsuzlygy Tehnologiýa Co., Ltd.

21 ýyl bäri biziň üýtgewsiz wezipämiz çagalary güýçlendirilen goragy üpjün etmek we dünýädäki maşgalalara howpsuzlygy giňeltmekden ybaratdy. Üstünlige ygrarly bolmak bilen, ýolda her syýahaty mümkin boldugyça ygtybarly etmek üçin gaýrat etmedik.

Koprak oka

Iň soňky habarlarymyz

Biziň üýtgewsiz wezipämiz, çagalary goramak we dünýädäki maşgalalar üçin howpsuzlygy üpjün etmekdir