Leave Your Message
Welldon

"Eje hökmünde önüm öndürmek, bu hemişe ýapyşýan garaýşym."

—— Monika Lin (Welldonyň esaslandyryjysy)

21 ýyl bäri biziň üýtgewsiz wezipämiz çagalary güýçlendirilen goragy üpjün etmek we dünýädäki maşgalalara howpsuzlygy giňeltmekden ybaratdy. Üstünlige ygrarly bolmak bilen, ýolda her syýahaty mümkin boldugyça ygtybarly etmek üçin gaýrat etmedik.

Sorag

Innowasiýa we howpsuzlyk

Gözleg we gözleg
we berk hil gözegçiligi

Syýahatymyzyň merkezinde innowasiýa çäklerini yzygiderli öňe sürýän tejribeli R&D toparymyz bar. Üstünlige bolan höwesi olary täze dizaýn mümkinçiliklerini öwrenmäge, bar bolan kadalara garşy çykmaga we çagalaryň howpsuzlygy üçin täze standartlary kesgitleýän iň täze çözgütleri işläp düzmäge iterýär. Gözleg we gözleg toparymyz, has ygtybarly syýahatlary yzygiderli yzarlamagymyzyň hereketlendiriji güýji.

Gözleg we gözleg 1
Gözleg we gözleg2

Howpsuzlyk baradaky borçnamalarymyzy ýerine ýetirmek üçin, müşderilerimiz üçin üýtgewsiz kepillik hökmünde hereket edýän berk hil gözegçilik ulgamyny döretdik. Müşderilerimiz, çagalarynyň howpsuzlygyny ileri tutýan önümleri eltip bermegimize ynanýarlar we biz bu jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýäris. Gaty hil gözegçilik amallarymyz desgamyzdan çykýan her önümiň iň ýokary howpsuzlyk we öndürijilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Welldon: Awtoulag oturgyçlarynda howpsuzlyk standartlaryny kesgitlemek we sürüjilik täzelikleri

Üstünliklerimize diýseň buýsanýarys. Welldon, awtoulag oturgyçlarymyz üçin ECE şahadatnamasyny alan ilkinji hytaý zawody bolup, halkara howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýändigimize we ýokary derejä ýetendigimiziň subutnamasydyr. Şeýle hem, i-Size çaga awtoulag oturgyjyny hödürlän ilkinji hytaý zawody bolmak bilen biz öz pudagymyzda öňdebaryjydyrys. Bu ädimler, innowasiýa we çagalaryň howpsuzlygy baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyzy görkezýär.

djqk
şahadatnamalar02ýet
şahadatnamalar03byc
şahadatnamalar04c3d
şahadatnamalar1jup
şahadatnamalar2hi8
şahadatnamalar3417
şahadatnamalar4y9u
Howpsuzlyk üçin täzeçillikler, -Ekselling-in-Manufacturingl6h

Has ygtybarly syýahat üçin täzelik, önümçilikde ajaýyp

Üstünlige ymtylmak bilen zawodymyzy üç sany ýöriteleşdirilen ussahana gurduk: zarba / sanjym, tikin we gurnama. Her seminar ösen tehnika bilen enjamlaşdyrylan we işine buýsanýan ökde hünärmenler bilen üpjün edilýär. Doly kuwwatlylygy bilen işleýän dört sany gurnama liniýasy bilen, aýda 50 000 birlikden gowrak önümçilik kuwwaty bar.

Zawodymyz takmynan 21,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 30-dan gowrak hünärmen we 20-ä golaý QC inspektoryndan ybarat 400-e golaý hünärmen işleýär. Olaryň köpçülikleýin tejribesi her Welldon önüminiň takyklygy we aladasy bilen ýasalmagyny üpjün edýär.

2024-nji ýylda işe giriziljek täze zawodymyz, ösüş we innowasiýa baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr. Giňişleýin 88,000 inedördül metr meýdany we iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu desganyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 1,200,000 birlik bolar. Bu, dünýädäki maşgalalar üçin ýol syýahatyny has ygtybarly etmek üçin syýahatymyzda möhüm ädimdir.

"

2023-nji ýylda Welldon SMARTURN çaga akylly awtoulag oturgyjynyň ornaşdyrylmagy bilen ýene bir möhüm sepgit gazandy. Bu düýbüni tutujy önüm, çagalaryň howpsuzlygy tehnologiýasynyň başynda durmaga bolan yhlasymyzy görkezýär. Annualyllyk girdejilerimiziň 10% -ini täze we innowasiýa önümlerini ösdürmäge gönükdirýäris, çagalar we maşgalalar üçin has ygtybarly syýahat etmekde pudaga ýolbaşçylyk etmegimizi üpjün edýäris.

Çagalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak ugrundaky syýahatymyz, yhlas, täzelik we kämillige ygrarlylyk bilen häsiýetlendirilýän dowamly bir syýahatdyr. Çagalara has gowy gorag üpjün etjekdigimizi we dünýädäki maşgalalara has köp howpsuzlygy üpjün etjekdigimize ynam bilen geljege höwes bilen garaşýarys.

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Derňew